Park Kulturowy Kazimierz ze Stradomiem – zakończenie tzw. okresu przejściowego
(23.08.2023)

Brązowe tło, budynek, tekst

Miasto Kraków od 2010 r. sukcesywnie obejmuje kolejne obszary przepisami o parkach kulturowych, które tworzone są w celu zachowania krajobrazu kulturowego wybranych terenów. Powoływanie parków kulturowych to sposób zarządzania zabytkową przestrzenią oraz kluczowe narzędzie poprawy wizerunku danego miejsca, mające służyć m.in. w walce z chaosem reklamowym w przestrzeni publicznej. Jest to też najnowocześniejsza forma ochrony dziedzictwa, przewidziana w ustawie
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (obok wpisu do rejestru zabytków, uznania za pomnik historii czy odpowiedniego zapisu w planie zagospodarowania przestrzennego).

Uchwała Rady Miasta Krakowa nr LXXXIII/2368/22 z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie utworzenia Parku Kulturowego Kazimierz ze Stradomiem weszła w życie 1  września 2022 r. Od tego momentu lokalne instytucje, przedsiębiorcy oraz właściciele budynków mieli dodatkowy rok na dostosowanie się do przyjętych zasad. Dotyczy to zwłaszcza obiektów i elementów (m.in. szyldów, tablic i urządzeń reklamowych) istniejących na tym terenie przed powołaniem parku. Termin ten mija 31 sierpnia br. Jesteśmy zatem o krok od pełnego funkcjonowania nowych regulacji wprowadzonych na terenie Kazimierza i  Stradomia.

Kazimierz ze Stradomiem to wyjątkowy obszar znajdujący się na terenie najcenniejszej historycznie części Krakowa, stanowiący ciekawą mozaikę terenów o różnym charakterze, genezie i  sposobie zagospodarowania. Walory tego unikatowego terenu doceniono już na początku XX w., wpisując ten konkretny układ urbanistyczny do rejestru zabytków pod nr A-12. Widnieje on również na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO a także wchodzi w  skład historycznego miasta, uznanego zarządzeniem Prezydenta Polski za pomnik historii.

Teren parku, oprócz wskazanego w nazwie Kazimierza, będącego niegdyś autonomiczną jednostką osadniczą i Stradomia – dawnego przedmieścia Krakowa, obejmuje także część lewobrzeżnych Bulwarów Wiślanych. Ochroną został objęty obszar o łącznej powierzchni przeszło 140 hektarów.

Należy przypomnieć, że wzorem już funkcjonujących parków kulturowych, uchwała o utworzeniu Parku Kulturowego Kazimierz ze Stradomiem, obejmuje przepisy regulujące prowadzenie robót budowlanych, działalności handlowych i usługowych, funkcjonowanie ogródków gastronomicznych oraz zasady dotyczące możliwości umieszczania szyldów, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych (także na barkach) oraz urządzeń technicznych. Uchwała porządkuje również kwestię prowadzenia przewozu osób za pomocą pojazdów wolnobieżnych z napędem elektrycznym (tzw. meleksów).

Miastu zależy aby przestrzeń parku kulturowego na terenie Kazimierza i Stradomia była estetyczna, uporządkowana ale również efektywnie zarządzana. Patrząc wstecz –  na dawny wygląd Starego Miasta, które jako pierwsze zyskało status parku kulturowego, musimy pamiętać o ogromnej zmianie jaka zaistniała w wyglądzie tego miejsca. Mamy nadzieję na uzyskanie podobnego efektu w obszarze Parku Kulturowego Kazimierz ze Stradomiem.

Przypominamy, iż wszelkie informacje dotyczące zasad i regulacji obowiązujących na terenie objętym ochroną można znaleźć na stronie internetowej www.parkikulturowe.krakow.pl. Miasto prowadzi także bieżące działania informacyjne w social mediach, za pośrednictwem profilu „Parki kulturowe w  Krakowie”, w serwisie społecznościowym Facebook, jak również specjalną infolinię, działającą w  godzinach funkcjonowania Urzędu Miasta Krakowa, pod numerem telefonu 12 616 18 15.