Deklaracja dostępności

Rada Dzielnicy I Stare Miasto zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej Rady Dzielnicy I zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony Rady Dzielnicy I pod adresem http://dzielnica1.krakow.pl/

Data publikacji strony internetowej: 15.02.2015

Data ostatniej aktualizacji: 23.03.2023

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niezgodności:

  • załączniki w postaci plików pdf nie posiadają tytułu oraz nagłówków,
  • strona intenetowa posiada drobne błędy wynikające z użytej technologii.

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 15.12.2021 roku.

Data ostatniego przeglądu i aktualizacji 2024-03-27.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny

Na stronach http://dzielnica1.krakow.pl/ można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. Można dopisać dodatkowe skróty.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

  • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Rada i Zarząd Dzielnicy 1 Kraków Krowodrza.
  • E-mail: rada@dzielnica1.krakow.pl
  • Telefon: 12 421 41 66

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba Rady Dzielnicy I położona jest w budynku przy Rynku Kleparskim 4 (II p.)
Wejście na klatkę schodową prowadzącą do lokalu znajduje się w sieni przejazdowej na podwórko. Na drugie piętro prowadzą schody i winda. Winda nie jest przystosowana do przewozu osób na wózkach inwalidzkich.
Możliwość obsługi osób z problemem w dotarciu w sieni budynku.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących