Statut

Statut Dzielnicy I

UCHWAŁA NR CXXIII/1157/02
Rady Miasta Krakowa z dnia 9 października 2002 r. w sprawie przyjęcia oraz ogłoszenia tekstu jednolitego Statutów Dzielnic I – XVIII Miasta Krakowa.

Na podstawie art. 16 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych /Dz. U. Nr 62 poz. 718, zm.: z 2001 r. Nr 46 poz. 499, z 2002 r. Nr 74 poz. 676/, Rada Miasta Krakowa uchwala, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się jednolity tekst Statutów Dzielnic I – XVIII Miasta Krakowa stanowiących załączniki Nr 1 – 18 ustanowionych uchwałą Nr LXVII/660/96 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 grudnia 1996 r. w sprawie organizacji i zakresu działania Dzielnic, zmienioną uchwałami Nr LXXXII/787/97 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 maja 1997 r., Nr XCVII/912/97 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 listopada 1997 r., Nr CXII/1002/98 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 marca 1998 r. oraz Nr CXV/1053/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 czerwca 2002 r. w formie obwieszczenia stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Tekst jednolity Statutów Dzielnic I – XVIII Miasta Krakowa podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego w formie obwieszczenia.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Krakowa.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Stanisław HANDZLIK

 Treść uchwały oraz Statut