Regulamin zapisu na newsletter - Dzielnica 1 Kraków

Regulamin zapisu na newsletter

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z newslettera udostępnionego za pośrednictwem strony www.dzielnica1.krakow.pl, zwanego dalej Newsletterem.

 1. Wydawcą Newslettera jest Zarząd Rady Dzielnicy I Stare Miasto, zwany dalej radą.
 2. Newsletter jest wysyłany przez radę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres użytkownika, w sposób cykliczny i bezterminowo w formie listu elektronicznego (e-mail).
 3. Newsletter ma charakter bezpłatny i jest dostępny dla każdego użytkownika poczty e-mail, który potwierdzi chęć otrzymywania Newslettera.
 4. Newsletter zawiera między innymi aktualności i informacje z Dzielnicy.
 5. Zamówienie i potwierdzenie chęci subskrypcji Newslettera przez użytkownika następuje poprzez dokonanie czynności rejestracyjnych, polegających na:
  1. wprowadzenie swojego adresu e-mail na stronie internetowej www.dzielnica1.krakow.pl,
  2. zaakceptowaniu treści niniejszego regulaminu.
 6. Przesłanie przez użytkownika adresu e-mail jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się i zrozumienia oraz zaakceptowania zasad określonych w regulaminie.
 7. Po wykonaniu tych czynności użytkownik staje się subskrybentem Newslettera.
 8. Rezygnacja subskrybenta z usługi Newslettera następuje poprzez kliknięcie w odpowiedni link w Newsletterze, obecnego w stopce każdej wiadomości.
 9. Zamówienie przez subskrybenta Newslettera jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) przez radę.
 10. Dane osobowe oraz adres e-mail podane przez subskrybenta dla celów subskrypcji Newslettera nie będą publikowane na stronach serwisu ani też ujawniane osobom trzecim.
 11. Rada zastrzega sobie prawo do zmiany treści regulaminu świadczenia usługi Newslettera. W przypadku dokonania zmiany regulaminu gmina poinformuje o tym fakcie subskrybentów e-mailem.